Curriculumul parcurs în unitatea noastră adoptă ideile pedagogiei românești și încearcă să se situeze în acord cu tendințele inovatoare în domeniul curriculumului internațional.

Activitatea didactică a grădiniței se desfasoară având la bază Curriculumul pentru educaţie timpurie aprobat prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/02.08.2019, respectând cultura, tradițiile și obiceiurile României.

Ea are la bază o planificare bine documentată a activităților de învățare conform particularităților de vârstă ale copiilor din unitate.

Punctele de plecare (premisele) ale curriculumului pe baza cărora se formează competențele-cheie, la nivel preșcolar, se realizează pe baza cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor manifestate pe cele cinci domenii de dezvoltare:

  • DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE
  • DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ
  • CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂŢARE
  • DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII
  • DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII

Grădiniţa asigură un program educaţional ce cuprinde ariile curriculare ale programei MEN adaptate la nevoile şi abilităţile fiecărui copil.

Programul instructiv-educativ proiectat în grădiniţă valorizează în cel mai înalt grad nevoia de joc şi de dezvoltare liber-creativă a copilului. Activităţile din curriculumul naţional sunt desfăşurate integrat şi interdisciplinar, dând unitate şi continuitate obiectivelor programei privind următoarele domenii: ·

-Educaţia pentru ştiinţă, prin activităţi de cunoaştere a mediului şi activităţi cu conţinut matematic;

-Educarea limbajului şi a comunicării orale;

-Educaţia psiho-motrică ,prin activităţi sportive şi de pregătire a motricităţii fine necesară scrierii; ·

-Educaţia artistico-plastică ,prin activităţi de muzică, desen, pictură, modelaj; ·

-Educaţia pentru societate, prin activităţi moral-civic

Evaluarea copiilor va fi inițială- la începutul anului școlar, continuă – pe tot parcursul anului școlar și finală- la sfarsitul anului. Se realizează prin jocuri și sarcini didactice, observarea de către cadrul didactic al comportamentului copilului în diferite momente ale zilei si uneori chiar prin intermediul exercițiilor și fiselor didactice.

Evaluarea va urmări toate domeniile de dezvoltare și va viza toate domeniile experențiale, iar rezultatele vor fi centralizate corespunzator și comunicate beneficiarilor.

Comunicarea rezultatelor evaluărilor către părinți are ca scop observarea evoluției în timp a copilului, găsirea unor măsuri ameliorative pe termen lung și pe termen scurt adaptate nevoilor preșcolarului precum și formularea corectă și completă a unui profil psihopedagogic care să faciliteze personalizarea actului educațional.